Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej w oparciu o system CMS WordPress lub funkcjonalnie równoważny

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert: do dnia 20-09-2019

Numer ogłoszenia: 1205934

Status ogłoszenia: Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: biuro@pnte.pl, ewentualnie pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Zamawiającego, tj.:
Park Naukowo-Technologiczny Energii Sp. z o.o.
ul. Mełgiewska 7-9
20-952 Lublin2. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule e-maila należy wpisać: „Oferta_48: Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej”.
3. Oferta złożona w formie papierowej winna być złożona w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem: „Oferta_48: Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej”.
4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
6. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
7. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotowego zamówienia (w tym koszty dojazdów, noclegów jeśli wystąpią itp.) i będzie podana w polskich złotych.
8. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni w Bazie Konkurencyjności.
9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.
10. Termin składania ofert
Do 20 września 2019 roku
– do godz. 14.00 w przypadku przesłania oferty pocztą tradycyjną
– do godz. 24:00 w przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@pnte.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Smyl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 607 930 460

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej w oparciu o system CMS WordPress lub funkcjonalnie równoważny” dla jednego ze startupów będącego uczestnikiem projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest „Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej w oparciu o system CMS WordPress lub funkcjonalnie równoważny” dla jednego ze startupów będącego uczestnikiem projektu „Platforma startowa IDEALIST” realizowanego przez Park Naukowo–Technologiczny Energii Sp. z o.o., współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia; Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Zaprojektowanie, wykonaniu oraz uruchomieniu strony internetowej w oparciu o system CMS WordPress lub funkcjonalnie równoważny” dla jednego ze startupów będącego uczestnikiem projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów).

Celem strony jest promocja marki LandArtPark®. Serwis powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby każdy z potencjalnych kontrahentów czy klientów mógł w łatwy i intuicyjny sposób zapoznać się
z misją firmy, jej ofertą i sposobem działania, a także znaleźć niezbędne dla siebie informacje.

*LandArtPark® to przyszła sieć atrakcji turystycznych (parków sztuki w Polsce Wschodniej) łącząca poprzez sztukę pop-art dotychczasowe walory i atrakcje regionu.

Zamawiający dopuszcza na potrzeby wykonania strony implementację szablonu dostępnego w ogólnodostępnej bazie szablonów graficznych systemu Word Press lub równoważnego. Wygląd szablonu (layout) musi zostać skonsultowany z Zamawiającym i przez niego zaakceptowany.
Wygląd strony zostanie dostosowany do wymogów Zamawiającego, które określone zostały w niniejszym dokumencie.
1. Wymagania dotyczące technologii wykonania strony
1. Strona powinna cechować się przejrzystością i łatwością nawigacji.
2. Strona powinna zostać wykonana w oparciu o standardy aktualnie panujące w internecie
(interfejs kafelkowy, przewijanie strony z dynamicznym prezentowaniem treści).
3. Struktura strony ma zostać przygotowana w języku polskim z możliwością rozbudowy
w przyszłości o kolejne języki.
4. Do stworzenia strony posłuży język PHP w wersji 7.0 lub równoważnej.
5. Obsługę treści powinien zapewniać system zarządzania treścią CMS WordPress lub równoważny, uwzględniający standardy: PHP 7 z elementami JavaScript, Ajax, MySQL bądź innych technologii o porównywalnych możliwościach.
6. Struktura kodu powinna się opierać na technologii HTML5 lub równoważnej.
7. Wygląd strony powinien być oparty na stylach CSS lub technologii równoważnej.
8. Wykonawca powinien unikać stosowania technologii Flash.
9. Struktura systemu CMS musi być tłumaczona na język polski.
10. Strona powinna wyświetlać się poprawnie w systemach: Winows/PC, MacOS/Apple, Linux.
11. Strona powinna skalować się zależnie od rozdzielczości ekranu, w szczególności
w przypadku przeglądania serwisu w smartofonach, tabletach i na innych urządzeniach mobilnych (Responsive web design). Minimalne rozdzielczości do wykonania strony określają następujące parametry: 360×640 (telefony), 1920×1080 (PC i SmartTV), 1280×720 (tablety).
12. Użytkowanie strony nie może pociągać za sobą konieczności zakupu lub też posiadania przez użytkowników końcowych licencji na oprogramowanie specjalistyczne.

cd. opisu Przedmiotu zamówienia w punkcie Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

cd. opisu Przedmiotu zamówienia:

2. Wymagania dotyczące struktury strony
1. Serwis winien być zaaranżowany przez Wykonawcę w charakterze wizytówki firmy w internecie. Dlatego też wszystkie kluczowe informacje powinny być widoczne na stronie głównej. Zamawiający przewiduje, że strona obejmować będzie sekcje informacji takie jak:
– misja firmy,
– zdefiniowane korzyści dla odbiorcy,
– współpraca,
– informacje o ofercie,
– kontakt.
Szczegółowy zakres informacji do umieszczenia na stronie zostanie przekazany Wykonawcy z chwilą podpisania umowy. Wykonawca zaaranżuje wszystkie sekcje strony z wykorzystaniem tekstu, zdjęć i innych elementów graficznych ew. multimedialnych (z wyłączeniem tekstów Wykonawca pozyska materiały graficzne we własnym zakresie).
2. Możliwość edycji z poziomu użytkownika informacji widocznych na stronie.
3. Kolorystyka serwisu nawiązująca to typologii znaku LandArtPark®.
4. W przygotowaniu projektu graficznego serwisu Wykonawca wykorzysta znak graficzny firmy (logo), nazwę firmy, hasła promocyjne. Elementy te powinny zostać osadzone w taki sposób aby zwracały uwagę bezpośrednio po wejściu na stronę.
5. Centralne miejsce na stronie powinien zajmować rotator banerów/zdjęć (w formie dużych panoramicznych grafik. Przewijanie elementów powinno odbywać się w sposób automatyczny lub ręczny z możliwością ręcznego nawigowania między zakładkami. Zamawiający będzie miał możliwość dodania tekstu do każdej z fotografii.
W ramach realizacji tej części zamówienia Wykonawca dokona również obróbki graficznej fotografii dostarczonej przez Zamawiającego (do 10 fotografii).
6. Na stronie głównej Wykonawca zobowiązany jest umieścić informację, o współfinansowaniu strony ze środków UE (znak słowno-graficzny).
7. W górnej części strony jak również w stopce strony, Wykonawca umieści przyciski w formie hiperłącza wykonane w formie piktogramów, prowadzące do kont Zamawiającego w wybranych serwisach społecznościowych (nie mniej niż 3).
Jeśli komplet piktogramów zostanie umieszczony przy krawędzi ekranu w górnej części strony, przewijanie strony w obu kierunkach (góra-dół) spowoduje automatyczne przesuwanie się ikon.
8. Powrót do początku strony umożliwiał będzie przycisk „przewiń do góry”.
9. W stopce strony Wykonawca umieści informację w stylu: Copyright … 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3. Wymagania dodatkowe
1. Zadaniem Wykonawcy będzie umieszczenie gotowej strony internetowej na domenie będącej w posiadaniu Zamawiającego oraz integracja strony z platformą hostingową. Hosting zapewnia Zamawiający.
2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia informacji zawierającej opis użytych w systemie wtyczek, modułów i innych gotowych elementów, w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu późniejszą aktualizację i rozbudowę strony.
3. Dokumentacja oprócz warstwy opisowej powinna zawierać też instrukcję obsługi strony wzbogacona grafikami i zrzutami strony oraz panelu administracyjnego. Instrukcja powinna zostać przygotowana w trybie „krok po kroku”.
Wykonawca powinien posiadać do obiektów źródłowych umieszczonych w instrukcji prawa autorskie w niezbędnym zakresie.
4. Wykonawca przeprowadzi co najmniej 1 szkolenie dla grupy 3 osób wskazanych przez Zamawiającego, w wymiarze gwarantującym nabycie umiejętności niezbędnych do prawidłowej obsługi strony. Szkolenie może mieć charakter stacjonarny lub w formie wideokonferencji.
5. Prawa autorskie i licencje
1) Wykonawca winien posiadać wszystkie prawa autorskie lub licencje do proponowanych rozwiązań informatycznych z możliwością modyfikacji i rozbudowy systemu w przyszłości.
2) W przypadku systemu CMS, bądź innych programów oddanych do użytku Zamawiającemu, wymagana jest licencja na zasadach GNU GPL.
3) Wykonawca z chwilą odbioru zamówienia jest zobowiązany do przekazania autorskich praw majątkowych do projektu graficznego i funkcjonalnego strony internetowej oraz udzielenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na oprogramowanie, CMS do wykonanych strony w ramach zawartej umowy.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu na płycie CD/DVD wszystkie pliki, kody źródłowe, login i hasło dostępu do serwisu, w zakresie pozwalającym na modyfikację i dalsze rozwijanie funkcjonalności strony.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przedstawienie szablonu strony – 5 dni roboczych od chwili zawarcia umowy.
2. Kodowanie strony – 15 dni roboczych od chwili zatwierdzenia projektów graficznych.Łączny czas realizacji zamówienia zależny będzie od deklaracji Wykonawcy (waga punktowa w kryterium oceny oferty).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, brak spełnienia powyższego warunku oznacza wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia i w tym zakresie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie działalności, wykonali należycie minimum 2 usługi polegające na stworzeniu strony internetowej opartej o system CMS WordPress lub równoważny, dostępny publicznie, o podobnych parametrach jak przedmiot zamówienia, o łącznej wartości usług co najmniej 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować zespołem osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, który spełnia następujące minimalne wymagania:
Programista – co najmniej 1 specjalista, który posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrożenia co najmniej 2 stron internetowych z wykorzystaniem systemu CMS WordPress lub równoważnego, o wartości łącznej co najmniej 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysięcy złotych 00/100).
Grafik – co najmniej 1 specjalista, który posiada minimum 3-letnie doświadczenie obejmujące tworzenie koncepcji graficznej stron internetowych na potrzeby wykonania nie mniej niż 2 stron internetowych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia, o wartości łącznej co najmniej 4 000,00 zł brutto (słownie: czterech tysięcy złotych 00/100).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej realizację zamówienia w przewidzianym okresie.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego Zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert. W takim wypadku Oferenci, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści Zapytania ofertowego.
3. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
4. Zamawiający po dokonaniu oceny złożonych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane stosownym protokołem.
5. Zamawiający zastrzega kary umowne za odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto.
6. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym opakowaniu wewnętrznym, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
1. zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy – np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia – po wyrażeniu zgody przez Instytucję Pośredniczącą PARP;
4. wystąpienia siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” – to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec);
5. w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia;
6. zmian regulacji prawnych w stosunku do rozwiązań obowiązujących w dniu podpisania umowy;
7. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, kosztorysów, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;
8. obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty składające się na ofertę:
1. Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego podpisany przez upoważnione do tego osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie;
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
4. Wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z potwierdzonym za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego w Zapytaniu ofertowym doświadczenia i kwalifikacji zawodowych;
5. Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego);
6. Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
7. W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument ten winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. Wypełniony wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, z podaniem przedmiotu zamówienia, jego wartości, terminu realizacji, odbiorców, lokalizacji stron – według formularza określonego w załączniku nr 5 do zamówienia.
10. Wykaz osób wchodzących w skład zespołu, który będzie wykonywać zamówienia wraz
z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W przypadku osób, dla których wymagane jest posiadanie uprawnień zawodowych, należy załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykaz osób należy wypełnić według formularza określonego w załączniku nr 5 do zamówienia.
11. Referencje wystawione przez Zamawiającego potwierdzające należyte wykonanie usług, o których mowa w ust. 9 powyżej.

Zamówienia uzupełniające

Dopuszcza się możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, co wskazane zostanie w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Szczegóły reguluje pkt 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Badania i oceny ofert będzie dokonywała Komisja powołana przez Zamawiającego.
2. Komisja dokona oceny wymagań formalno-prawnych na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wg zasady „spełnia” – „nie spełnia”.
3. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym, zostaną odrzucone, a Wykonawcy wykluczeni.
4. Ocenie merytorycznej zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.
5. W odniesieniu do ofert spełniających warunki formalno-prawne Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:Kryterium 1 (W1): Cena ofertowa – waga kryterium 80%
Liczba punktów w kryterium cena ofertowa zostanie obliczona według wzoru:
W1 = (CMIN/COB) x 80 pkt
gdzie:
W1 – liczba punktów oferty badanej w kryterium cena ofertowa
CMIN –cena określona w najtańszej z przedstawionych ofert niepodlegającej odrzuceniu;
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium 2 (W2): Czas realizacji – waga kryterium: 20%
Za realizację przedmiotu zamówienia do:
15 października 2019 roku – 20 punktów;
21 października 2019 roku – 10 punktów;
po 21 października 2019 roku – 0 punktów;

Oferta może uzyskać max. 100 punktów.
6. Końcowa ocena danej oferty będzie dokonywana według wzoru:
W = W1 + W2
gdzie:
W – suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryteriach oceny oferty
W1 – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryterium ceny ofertowej
W2 – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryterium czas realizacji

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ocenionych ofert niepodlegających odrzuceniu.
8. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punków, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje cenowe i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, brak spełnienia powyższego warunku oznacza wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY ENERGII SP. Z O.O.

Adres

Frezerów 11/n/d
20-209 Lublin
lubelskie , Lublin

Numer telefonu

691164502

Fax

817461600

NIP

7123312686

Tytuł projektu

Platforma Startowa Idealist

Numer projektu

POPW.01.01.01-06-0002/18-00

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać