Polityka Prywatności i RODO

.

W dniu 25 maja 2018r. weszły w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Chcielibyśmy zapewnić, że dochowujemy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych, działamy zgodnie z prawem oraz wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych powierzonych naszej spółce. O ochronę danych osobowych dbamy już podczas projektowania nowych działań.

Administrator danych osobowych

Park Naukowo-Technologiczny Energii spółka z ograniczona odpowiedzialnością (zwana dalej Spółką lub PNTE sp. z o.o.) z siedzibą w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7-9, jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, współpracowników, klientów, słuchaczy oraz osób, które przekazały nam swoje dane za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub poczty elektronicznej, a także innych podmiotów, które na przetwarzanie danych osobowych wyraziły zgodę.

Podmiot przetwarzający dane osobowe

PNTE sp. z o.o. przetwarza także dane osobowe powierzone do przetwarzania innych administratorów, w szczególności wtedy, gdy realizowane są projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W takim przypadku występuje jako procesor danych osobowych.

W szczególności PNTE sp. z o.o. przetwarza dane osobowe osób, zgłaszających swoje pomysły za pośrednictwem formularza zgłaszania pomysłów (imiona, nazwiska, adresy poczty elektronicznej, nr PESEL), powierzone przez PARP w ramach projektu „Platforma IDEALIST” Przetwarzanie tych danych przez Spółkę następuje w celu przeprowadzenia selekcji pomysłów, a następnie inkubacji przedsiębiorstw typu startup zakwalifikowanych do programu „Platforma IDEALIST”.

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

PNTE sp. z o.o. przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1a RODO),
b) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO),
c) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PNTE sp. zo.o. (art. 6 ust. 1c RODO);
d) Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1d RODO);
e) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO),
f) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PNTE sp. z o.o. lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1f RODO),.

Przetwarzanie danych przekazanych Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 b) i c) RODO i obejmuje między innymi takie dane jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu oraz inne dane, które zostaną przekazane w korespondencji elektronicznej. Dane te są przetwarzane w celu w jakim zostały udostępnione i są usuwane po jego zrealizowaniu.

Dane przetwarzane na podstawie zgody na podstawie art. 6 ust. 1a RODO, w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, wykorzystywane są do celu, na jaki zgoda została udzielona i przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub do momentu zrealizowania celu, dla którego zgoda została udzielona.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1b RODO obejmują w szczególności imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP/PESEL, nr rachunku bankowego i wykorzystywane są w celu realizacji umowy.

Dane powierzone do przetwarzania, w szczególności wynikające z realizacji projektu „Platforma IDEALIST” przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1c RODO i obejmują imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej i nr PESEL. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji projektu.

Obowiązek podawania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową czy realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy czy projektu oraz dokonania rozliczeń finansowych z tym związanych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych czy informacyjnych jest dobrowolne, a zgoda może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz innych danych w korespondencji drogą elektroniczną jest dobrowolne. Cofniecie zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości prowadzenia dalszej korespondencji mailowej.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe pozyskane w celu wykonywania umowy albo realizacji projektów , przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów finansowo-księgowych lub pracowniczych.

W przypadku, gdy wyłączną podstawę przetwarzania stanowi udzielona zgoda, cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe powierzone do przetwarzania przez PARP, wykorzystywane do realizacji projektu „Platforma Idealist” , przechowywane będą przez okres 10 lat od daty wygaśnięcia umowy o dofinansowanie Projektu „Platforma Startowa-Idealist”.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ).

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione wówczas, gdy wymaga tego realizacja umowy łączącej strony albo w celu realizacji obowiązków Administratora Danych Osobowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na zlecenie podmiotów trzecich Spółka działa jako procesor, a dane są udostępniane zgodnie z zasadami określonymi przez Administratora Danych Osobowych.

Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane to w zależności od kategorii danych: podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie PNTE sp. z o.o., podwykonawcy Spółki, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty prowadzące szkolenia BHP, podmioty zawierające umowę ubezpieczenia, oraz inne instytucje upoważnione z mocy prawa takie jak Urząd Skarbowy, Sąd lub ZUS.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do przypisania w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły lub do przewidywania zachowań i preferencji.

Dane kontaktowe:

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

– korespondencyjnie na adres siedziby spółki: Park Naukowo-Technologiczny Energii sp. z o.o, ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin
– telefonicznie pod numerem 670-930-460
– za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail : biuro@pnte.pl

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać