Opracowanie artystyczne, copywriterskie oraz produkcja materiałów reklamowych

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert: do dnia 20-09-2019

Numer ogłoszenia: 1205948

Status ogłoszenia:  Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: biuro@pnte.pl, ewentualnie pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Zamawiającego, tj.:
Park Naukowo-Technologiczny Energii Sp. z o.o.
ul. Mełgiewska 7-9
20-952 Lublin2. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule e-maila należy wpisać: „Oferta_49: Materiały reklamowe”.
3. Oferta złożona w formie papierowej winna być złożona w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem: „Oferta_49: Materiały reklamowe”.
4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
6. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
7. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty i wydatki związane z realizacją przedmiotowego zamówienia (w tym koszty dojazdów, noclegów jeśli wystąpią itp.) i będzie podana w polskich złotych.
8. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni w Bazie Konkurencyjności.
9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.
10. Termin składania ofert
Do 20 września 2019 roku
– do godz. 14.00 w przypadku przesłania oferty pocztą tradycyjną
– do godz. 24:00 w przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@pnte.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Smyl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 607 930 460

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie artystyczne, copywriterskie oraz produkcja materiałów reklamowych” dla jednego ze startupów będącego uczestnikiem projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest „Opracowanie artystyczne, copywriterskie oraz produkcja materiałów reklamowych” dla jednego ze startupów będącego uczestnikiem projektu „Platforma startowa IDEALIST” realizowanego przez Park Naukowo–Technologiczny Energii Sp. z o.o., współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia; Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Opracowaniu artystycznym, copywriterskim oraz produkcji materiałów reklamowych” dla jednego ze startupów będącego uczestnikiem projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów).

Opracowanie artystyczne, copywriterskie oraz produkcja następujących materiałów:
• 6 makiet boxów kartonowych z nadrukiem (format: 2 szt: 46x32x22, 2 szt 36x34x14, 2 szt 36x34x22). Wzór makiety stanowi Załącznik nr 5 do zapytania.
• ulotka reklamowa – format A4 (dwustronnie zadrukowana w kolorze) – 2000 sztuk
• wizytówki wymiar 55×85, zaokrąglone rogi, druk sito (zgodnie z projektem) – 3000 szt.
• gadżety reklamowe (nadruk logo) – wg. Propozycji możliwych do zrealizowania w krótkim terminie – 2000 sztuk (najchętniej magnesy z nadrukiem)
• rollup z nadrukiem – projekt i produkcja. 2 sztuki. Format: 200×120
Materiały są niezbędne na 25 września 2019 r. (Targi Seniora, Kraków 27-28.09.2019 r.)

Kod CPV

79800000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi drukowania i powiązane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane do 25.09.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, brak spełnienia powyższego warunku oznacza wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Wiedza i doświadczenie

Zamówienie skierowane jest do agencji reklamowych.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej realizację zamówienia w przewidzianym okresie.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego Zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert. W takim wypadku Oferenci, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści Zapytania ofertowego.
3. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
4. Zamawiający po dokonaniu oceny złożonych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane stosownym protokołem.
5. Zamawiający zastrzega kary umowne za odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto.
6. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym opakowaniu wewnętrznym, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
1. zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy – np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia – po wyrażeniu zgody przez Instytucję Pośredniczącą PARP;
4. wystąpienia siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” – to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec);
5. w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia;
6. zmian regulacji prawnych w stosunku do rozwiązań obowiązujących w dniu podpisania umowy;
7. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, kosztorysów, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;
8. obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty składające się na ofertę:
1. Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego podpisany przez upoważnione do tego osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie;
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
4. Wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z potwierdzonym za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego w Zapytaniu ofertowym doświadczenia i kwalifikacji zawodowych;
5. Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego);
6. Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);
7. W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument ten winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Zamówienia uzupełniające

Dopuszcza się możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, co wskazane zostanie w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Szczegóły reguluje pkt 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Badania i oceny ofert będzie dokonywała Komisja powołana przez Zamawiającego.
2. Komisja dokona oceny wymagań formalno-prawnych na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wg zasady „spełnia” – „nie spełnia”.
3. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym, zostaną odrzucone, a Wykonawcy wykluczeni.
4. Ocenie merytorycznej zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.
5. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena – maksymalnie 70% wagi,
b) czas realizacji – maksymalnie 30% wagi,
Ocena oferty zawiera sumę punków przyznanych ofercie w każdym z kryteriów: maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100.Oferty w ramach poszczególnych kryteriów będą oceniane na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i załącznikach w następujący sposób:

a) cena – ocena kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
W1 = (CMIN / COB) x 70 (max liczba punktów ocenianej pozycji)
gdzie:
W1 – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryterium cena,
CMIN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej.

b) Czas realizacji
Za zrealizowanie usługi do dnia:
– 25 września 2019 r. – 30 pkt

6. Końcowa ocena danej oferty będzie dokonywana według wzoru:
W = W1 + W2

gdzie:
W – suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryteriach oceny oferty
W1 – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryterium ceny
W2 – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryterium referencji

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów spośród ocenionych ofert niepodlegających odrzuceniu.
8. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punków, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje cenowe i wybierze ofertę, która po negocjacjach uzyskała największą liczbę punktów.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, brak spełnienia powyższego warunku oznacza wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY ENERGII SP. Z O.O.

Adres

Frezerów 11/n/d
20-209 Lublin
lubelskie , Lublin

Numer telefonu

691164502

Fax

817461600

NIP

7123312686

Tytuł projektu

Platforma Startowa Idealist

Numer projektu

POPW.01.01.01-06-0002/18-00

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać