dymek-partner

Fundusz dofinansowuje inwestycje i działania proekologiczne w zakresie: ochrony  wód i gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ochrony ziemi i gospodarki odpadami,  ochrony przyrody,  edukacji ekologicznej oraz zapobiegania  i likwidacji poważnych awarii i ich skutków.
Fundusz  bierze również aktywny udział w wypełnianiu zobowiązań wynikających z traktatu akcesyjnego poprzez maksymalną absorpcję środków Unii Europejskiej w zakresie inwestycji ochrony środowiska na terenie województwa lubelskiego. Jego celem strategicznym jest poprawa stanu środowiska i efektywne  gospodarowanie jego zasobami przez wspieranie działań służących zrównoważonemu rozwojowi województwa lubelskiego.
WFOŚiGW oferuje niskooprocentowane pożyczki, dotacje, przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym, dopłaty do kredytów bankowych oraz częściowe umorzenie pożyczek. Ze środków Funduszu mogą korzystać samorządy, podmioty gospodarcze, jednostki publiczne, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać