FAQ

Zgodnie z regulaminem Platformy okres inkubacji to 6 miesięcy. Jest to czas uznany przez nas za optymalny na weryfikację modelu biznesowego i przygotowanie MVP zgodnie z Indywidualnym Programem Inkubacji.

Jako operator Platformy startowej jesteśmy zobowiązani zapewnić faktyczną inkubację na terenie Polski Wschodniej. Ze względu na indywidualny charakter programów inkubacji oraz ograniczoną dyspozycyjność pomysłodawców, staramy się maksymalizować ilość procesów realizowanych zdalnie.

50 tys. to kwota łącznych kosztów usług podstawowych i specjalistycznych. Podstawowe to księgowość, podatki, obsługa prawna i koszt pracy menadżera inkubacji. Usługi specjalistyczne to koszty ekspertów Platformy i pozostałe usługi specjalistyczne zamawiane.

Świadczeniami platformy startowej na rzecz startupów są usługi – w tym przypadku usługa zakupu materiałów. Zakupy wynikające z Indywidualnych Programów Inkubacji realizowane są nie przez startupy, a przez Platformę startową Idealist, za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
Wartość świadczonych usług mieści się w kwocie 50 tys., co wynika z podpisanej umowy o inkubację. W tej kwocie ujęte są usługi podstawowe – w tym część wynagrodzenia MI przypisana do danego startupu na podstawie rozpisanego pomiędzy wszystkie startupy danego MI czasu pracy (częścią ww. 50 tys. będzie więc część wynagrodzenia MI w całym okresie inkubacji).

Zgodnie z umową o inkubację zawartą pomiędzy Platformą a startupem, wszelkie wydatki (poza pracą MI) ponoszone są na podstawie zatwierdzonego Indywidualnego Programu Inkubacji

Osoba wskazana jako pomysłodawca w panelu LSI na etapie składania wniosku musi znajdować się w zespole.

Pomysłodawca musi odpowiedzieć na pytanie, czy w spółce w której jest udziałowcem, która otrzymała już pomoc de minimis ma jedno lub więcej powiązań, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia KE nr 1407/2013*. Jeżeli tak:

  1. konieczne jest ujawnienie pomocy de minimis uzyskanej w innym w przedsiębiorstwie;
  2. co do zasady wartość taka to 51% udziałów.
  3. nie ma znaczenia ilość udziałów, uzyskaną pomoc wskazuje się w pełnej wysokości.

Jeżeli np. dwaj wspólnicy start-upu posiadają udziały w innej spółce, która otrzymała pomoc de minimis i łącznie posiadają ponad 51 % głosów w tej spółce, również należy uznać że te spółki są podmiotami powiązanymi.

*W art. 2 ust. 2 rozporządzenia KE nr 1407/2013 na potrzeby kumulacji pomocy de minimis zdefiniowano pojęcie „jednego przedsiębiorstwa”. Zgodnie z nim, za jedno przedsiębiorstwo uznaje się wszystkie przedsiębiorstwa pozostające ze sobą w jednej z następujących relacji

1) jedno przedsiębiorstwo posiada w drugim przedsiębiorstwie większość praw głosu akcjonariuszy lub udziałowców, w praktyce pomysłodawca prowadzący działalność gospodarczą posiada 51% głosów w start-upie;

2) jedno przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa, np. pomysłodawca prowadzący działalność gospodarczą ma prawo wyznaczyć członków zarządu lub rady nadzorczej start-upu na podstawie osobistych uprawnień akcjonariusza;

3) jedno przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego akcie założycielskim lub umowie spółki, np. pomysłodawca prowadzący działalność gospodarczą zawarł ze start-upem umowę o zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa lub jest członkiem zarządu spółki;

4) jedno przedsiębiorstwo, które jest akcjonariuszem lub udziałowcem innego przedsiębiorstwa, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami lub udziałowcami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu akcjonariuszy lub udziałowców tego przedsiębiorstwa, – podobna sytuacja jak w pkt 1, co najmniej 51% głosów;

5) przedsiębiorstwo pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych powyżej poprzez jedno inne przedsiębiorstwo lub kilka innych przedsiębiorstw; pomysłodawca, np. pomysłodawca ma 51% głosów w innej spółce, która uzyskała pomoc de minimis.

Jeżeli pomysłodawca/jeden z pomysłodawców w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej uzyskał pomoc de minimis, to: musi uwzględnić taką pomoc w oświadczeniu; jeżeli wywołuje decydujący wpływ na start-up (np. posiada 51% udziałów w startupie, jest członkiem zarządu w startupie).

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać