FAQ

Zgodnie z regulaminem Platformy okres inkubacji to 6 miesięcy. Jest to czas uznany przez nas za optymalny na weryfikację modelu biznesowego i przygotowanie MVP zgodnie z Indywidualnym Programem Inkubacji.

Jako operator Platformy startowej jesteśmy zobowiązani zapewnić faktyczną inkubację na terenie Polski Wschodniej. Ze względu na indywidualny charakter programów inkubacji oraz ograniczoną dyspozycyjność pomysłodawców, staramy się maksymalizować ilość procesów realizowanych zdalnie.

50 tys. to kwota łącznych kosztów usług podstawowych i specjalistycznych. Podstawowe to księgowość, podatki, obsługa prawna i koszt pracy menadżera inkubacji. Usługi specjalistyczne to koszty ekspertów Platformy i pozostałe usługi specjalistyczne zamawiane.

Świadczeniami platformy startowej na rzecz startupów są usługi – w tym przypadku usługa zakupu materiałów. Zakupy wynikające z Indywidualnych Programów Inkubacji realizowane są nie przez startupy, a przez Platformę startową Idealist, za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
Wartość świadczonych usług mieści się w kwocie 50 tys., co wynika z podpisanej umowy o inkubację. W tej kwocie ujęte są usługi podstawowe – w tym część wynagrodzenia MI przypisana do danego startupu na podstawie rozpisanego pomiędzy wszystkie startupy danego MI czasu pracy (częścią ww. 50 tys. będzie więc część wynagrodzenia MI w całym okresie inkubacji).

Zgodnie z umową o inkubację zawartą pomiędzy Platformą a startupem, wszelkie wydatki (poza pracą MI) ponoszone są na podstawie zatwierdzonego Indywidualnego Programu Inkubacji

Osoba wskazana jako pomysłodawca w panelu LSI na etapie składania wniosku musi znajdować się w zespole.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać